Vm Solid Milieu Grondonderzoek

Bodemonderzoek

Wij voeren verschillende soorten bodemonderzoek uit. Vaak wordt door overheid gevraagd om een bodemonderzoek om de milieuhygiënische kwaliteit van de grond vast te stellen. Dit kan zijn van bodem in de vorm van een schone grond verklaring. Regelmatig gaat het ook om partijen grond die aan of afgevoerd moeten worden in de vorm waarbij we een partijkeuring of AP04 keuring opstellen. Dat doen we in heel Nederland.

NEN5740 onderzoek

VM Solid voert bodemonderzoeken op basis van NEN5740. In de praktijk wordt dit vaak een “schone grond verklaring” genoemd. De bodemonderzoekers voeren zowel verkennende als aanvullende onderzoeken uit.

De boringen worden uitgevoerd overeenkomstig de BRL-SIKB 2000 door erkende monsternemers.

  • Protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen)
  • Protocol 2002 (Het nemen van grondwatermonsters)

Het komt voor dat het onderzoek leidt tot het moeten uitvoeren een sanering. Solid is ervaren in het opstellen BUS-melding en conventionele saneringsplannen. Wij verzorgen hierbij het contact met de klant en het bevoegd gezag. Door onze achtergrond als aannemer zijn wij in staat om te komen tot praktische en daarmee kosteneffectieve saneringen.

Partijkeuringen

Onze opdrachtgevers verplaatsen dagelijks grote hoeveelheden grond. Om dit op een rechtmatige wijze te kunnen doen is het belangrijk om de kwaliteit van de grond te kennen. VM Solid keurt grond door middel van partijkeuringen overeenkomstig de BRL-SIKB 1000. De monsterneming vindt plaats door een erkende monsternemer op basis van het daarbij behorend protocol.

  • Protocol 1001 (Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie)